Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Спеціалізована вчена рада К 44.877.03 >
Дисертації К 44.877.03 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11557

Название: Розвиток професійної компетентості в контексті підвищення якості трудового життя
Авторы: Вітюнін, Володимир Олексійович
Ключевые слова: професійна компетентність
якість трудового життя
професійна компетентність в контексті підвищення якості трудового життя
компетенції
інтегральна оцінка
структурно-логічна модель
Issue Date: 19-Dec-2021
Аннотация: Вітюнін В.О. Розвиток професійної компетентності в контексті підвищення якості трудового життя. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. – Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Полтава, 2021. Дисертацію присвячено обґрунтуванню науково-теоретичних засад, методичних і практичних рекомендацій щодо розвитку професійної компетнтості працівників у контексті підвищення якості трудового життя. Узагальнено сутнісні підходи до поняття «якість трудового життя», яке враховує двобічний взаємозв’язок між професійною компетентністю працівників і рівнем добробуту, здоров’я, продуктивної зайнятості, умов життя та праці, рівнем споживання, можливостями професійного розвитку, що уможливлює досягнення синергічного ефекту їх взаємовпливу та створює умови для розвитку професійної компетентності залежно від рівня якості трудового життя. У роботі визначено, що вагомість людського чинника, професійної компетнтості працівників стрімко зростає у сучасних умовах, що зумовлює необхідність поглиблення поняття «професійна компетентність в контексті підвищення якості трудового життя», яке фокусується на вагомості її ролі як індикатора підвищення якості трудового життя, зосереджуючи увагу на комплексній результативності набутих знань, умінь, здатності працівника до прояву лідерських якостей, креативності мислення відповідно до посад і функціональних обов’язків, що поглиблює уявлення про професійну компетентність та можливості розвитку її структурних компонент. Обгрунтовано, що дослідження професійної компетнтості вимагає її детального оцінювання через розробку системи соціально-економічних індикаторів (функціональна й особистісна складова, освітньо-професійний розвиток, гідність оплати праці та гарантії отримання доходу, результативність торговельної діяльності, умови праці), покладених в основу побудови інтегрального показника, що дозволяє не лише відстежувати динаміку змін, а й визначати синергію взаємодії професійної компетентності та якості трудового життя працівників торгівлі. Досліджено стан і тенденції розвитку підприємств торгівлі, професійної компетентності працівників у контексті підвищення якості трудового життя, що вимагає безперервності моніторингу, визначення параметрів, показників і критеріїв розвитку професійної компетентності та дозволяє здійснювати вибір оптимальних методів аналізу й на цій основі забезпечувати науково обґрунтований вибір стратегії розвитку професійної компетентності з метою підвищення якості трудового життя працівників торгівлі. У дисертації визначені концептуальні підходи розвитку професійної компетентності працівників у контексті підвищення якості трудового життя, які ґрунтуються на Стратегії сталого розвитку України до 2030 р.; Концепції реалізації державної політики внутрішньої торгівлі України; Державній регіональній політиці на період до 2027 р. та передбачають: а) урахування потреб і визначення напрямів зростання якості трудового життя; б) перелік завдань нарощування професійної компе¬тент¬ності працівників в умовах цифровізації економіки, загострення конкуренції на тлі глобальних викликів і загроз; в) визначення пріоритетів розвитку професійної компетентності працівників. Реалізація запропонованих концептуальних засад сприятиме підвищенню якості та культури торговельних послуг, зростанню конкурентоспроможності персоналу й ефективності діяльності торговельних підприємств. Удосконалено організаційно-методичний підхід до управління розвитком професійної компетентності працівників торгівлі, який враховує особливості конкурентного середовища професійної діяльності працівників торгівлі, що вимагає безперервного оновлення знань задля розширення обсягів та якості торговельних послуг, спрямованості на підтримку необхідного рівня сформованості ресурсної, результативної та мотиваційної компонент професійної компетентності, що створює передумови для кращої адаптації до мінливих умов ринку й інноваційних змін. У дисертації сформовано структурно-логічну модель розвитку професійної компетентності в контексті підвищення якості трудового життя, яка ґрунтується на узгодженні соціально-економічних інтересів працівників у частині їх професійного та посадового зростання відповідно до вимог конкурентного ринку праці зі стратегічними перспективами та потребами розвитку підприємства, що сприятиме модернізації та інноватизації торгівлі, результативності її діяльності, кращому задоволенню потреб споживачів і підвищенню якості життя в цілому. Ключові слова: професійна компетентність, якість трудового життя, професійна компетентність в контексті підвищення якості трудового життя, компетенції, інтегральна оцінка, структурно-логічна модель.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11557
Appears in Collections:Дисертації К 44.877.03

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Dis.doc9,51 MBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback