Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра правознавства >
Магістерські та дипломні роботи (проекти) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11630

Название: ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Авторы: Андрущенко, Катерина Сергіївна
Ключевые слова: ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ, ФОРМИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ, ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
PUBLIC ADMINISTRATION, FORMS OF PUBLIC ADMINISTRATION, HEALTHCARE
Issue Date: 1-Feb-2022
Аннотация: Актуальність теми дослідження визначається тим, що в контексті державотворення галузь охорони здоров’я має стати пріоритетом державної політики, враховуючи те, що здоров’я нації є найважливішим чинником реалізації соціальних реформ і важливим показником національної безпеки. Тому всю діяльність держави щодо охорони здоров’я в Україні необхідно спрямовувати на досягнення цією галуззю сучасного світового рівня, відродження її національного характеру, оновлення змісту, форм і методів надання медичної допомоги. І все це неможливо без комплексної реорганізації системи управління охороною здоров’я. Метою дослідження є комплексне дослідження стану та перспективних напрямків вдосконалення публічного адміністрування у сфері охорони здоров’я. Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у сфері публічного адміністрування охорони здоров’я. Предметом дослідження є стан та перспективні напрямки вдосконалення публічного адміністрування у сфері охорони здоров’я. Методи дослідження. У рамках дослідження за методологічну основу було використано ряд філософських, загальнонаукових та спеціально-правових методів наукового пізнання, які сприяли забезпеченню достовірності й об’єктивності нового знання. Теоретико-правові засади публічного адміністрування у сфері охорони здоров’я досліджувалися за допомогою діалектичного методу (підрозділи 1.1. та 1.2.). Системним методом проаналізовано форми та методи публічного адміністрування у сфері охорони здоров’я (підрозділ 1.2.). Формальний метод використано з метою розкриття суб’єктів публічного адміністрування у сфері охорони здоров’я крізь призму класифікації, ознак, адміністративного права (підрозділи 2.1.); за допомогою порівняльного методу проаналізовані ключові напрями державної політики у сфері охорони здоров’я (підрозділ 3.1.) Структурно-функціональний метод послужив методологічною основою для дослідження сучасного стану та шляхів вдосконалення публічного адміністрування у сфері охорони здоров’я (підрозділ 3.2.). Наукова новизна полягає у тому, що за характером та змістом розглянутих питань у роботі проведено комплексний аналіз сучасного стану та перспективних напрямків вдосконалення публічного адміністрування у сфері охорони здоров’я, запропоновані можливі ефективні зміни до законодавства з цього питання. Обсяг і структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, що включають шість підрозділів, висновків, переліку інформаційних джерел. Загальний обсяг магістерської роботи становить 103 сторінки комп’ютерного тексту. Перелік інформаційних джерел містить 107 найменувань.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11630
Appears in Collections:Магістерські та дипломні роботи (проекти)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Маг. робота Андрущенко.pdf973,83 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback