Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра правознавства >
Магістерські та дипломні роботи (проекти) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11631

Название: ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ (ЛЮСТРАЦІЯ) (НА МІЖНАРОДНИХ МАТЕРІАЛАХ, НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ І ПРАКТИЦІ)
Авторы: Гриценко, Андрій Григорович
Ключевые слова: очищення влади (люстрація), Європейський суд з прав людини, економічна люстрація, державна люстрація, посадова особа, органи державної влади, тоталітарний режим, індивідуальна відповідальність
cleansing of power (lustration), European Court of Human Rights, economic lustration, state lustration, official, public authorities, totalitarian regime, individual responsibility
Issue Date: 1-Feb-2022
Аннотация: Метою роботи є дослідження інституту очищення влади (люстрації) на міжнародному і національному рівні, узагальнення практик застосування люстрації, та формулювання теоретичних і практичних рекомендацій щодо покращення конституційно-правового регулювання люстрації в України. Об'єктом дослідження ‒ виступає люстрація як соціально-політичне, політико-правове явище, люстраційне законодавство і суспільні відносини, що виникають у зв'язку очищенням влади (люстрації). Предмет дослідження ‒ становить очищення влади (люстрація), висвітлене на міжнародних матеріалах, національному законодавстві і практиці. Методи дослідження. Методологічну основу роботи становлять методологічні підходи, загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, застосування яких дало змогу найбільш ефективно виконати поставлені завдання. У ході роботи використовуються методи теоретичного та емпіричного дослідження, основними з яких є метод абстрагування, історико ‒ правовий метод, герменевтичний метод, метод синтезу, порівняльно-правовий метод, формально-юридичний метод, метод юридичного прогнозування, метод аналізу ситуацій. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що на науковому та прикладному рівні феномен люстрації було розглянуто комплексно з урахуванням актуальних міжнародних матеріалів, національного законодавства і практики, доведено твердження, що люстрація є необхідною формою зміни політичної правлячої еліти. За результатами дослідження сформульовано та обґрунтовано низку концептуальних положень, що характеризуються науковою новизною і мають важливе теоретичне та практичне значення: ‒ вперше на науковому та прикладному рівні феномен люстрації було розглянуто комплексно з урахуванням низки міжнародних матеріалів, національного законодавства і практики. ‒ ґрунтовно, на теоретичному рівні, проаналізовано інститут люстрації, розглянуто особливості реалізації люстраційних механізмів в ряді зарубіжних країн та в Україні. ‒ досліджено підходи до розуміння правової природи люстрації на підставі вітчизняного та зарубіжного досвіду, зі встановленням недоліків в контексті впровадження їх в Україні, та відповідно, необхідності вдосконалення законотворчого процесу. ‒ обґрунтовано тезу про суттєві недоліки Закону України «Про очищення влади», невідповідність окремих його положень Конституції України, іншим нормативно-правовим актам, що зумовлюють необхідність внесення змін до цього та ряду інших законів. Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, що включають шість підрозділів, висновків, переліку інформаційних джерел. Повний обсяг роботи становить 103 сторінки. Перелік інформаційних джерел складається з 85 найменувань.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11631
Appears in Collections:Магістерські та дипломні роботи (проекти)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Магістерська Гриценко 13 11 2021.pdf928,98 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback