Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра правознавства >
Магістерські та дипломні роботи (проекти) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11632

Название: Європейський концепт публічної політики в реформуванні політичної системи України
Авторы: Канівець, Ольга Володимирівна
Ключевые слова: Концепт, публічна політика, політична система, публічна сфера, децентралізація, політична участь, мотиви політичної участі, «добре врядування», бенчмаркінг, громадянське суспільство, політичні мережі, мережевий аналіз
Concept, public policy, political system, public sphere, decentralization, political participation, motives for political participation, "good governance", benchmarking, civil society, political networks, network analysis
Issue Date: 1-Feb-2022
Аннотация: Мета і завдання дослідження. Відповідно до теми, у роботі досліджується взаємозв’язок і взаємозумовленість публічної політики з політичною системою у реформуванні останньої за європейським зразком. Для досягнення мети визначено наступні завдання: • Вивчити теоретичні й методологічні проблеми стосовно теми дослідження, зокрема розібратися в поняттях і категоріях; визначитися з методологією в розмаїтті різних наукових підходів до вивчення публічної політики; • Розкрити сутність та основні риси європейського концепту публічної політики у розмаїтті національних моделей його реалізації та в розвитку; дослідити проблеми, виклики і загрози, які виникають і вирішуються у публічній політиці Європи; • Дослідити проблеми українського шляху до європейського зразку публічної політики в процесі реформування політичної системи. Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження є публічна політика як складне й динамічне інноваційне явище сучасної політичної системи. Предмет дослідження складає європейський концепт публічної політики та його реалізація в реформуванні політичної системи України. Методи та інформаційна основа дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є праці зарубіжних і українських учених з проблем публічної політики. Використовувалися такі наукові методи дослідження: логічний, історичний, діалектичний, порівняльний, системний, аналізу і синтезу, інституціональний, конфліктологічний, емпіричний, мережевий та ін. Інформаційну основу дослідження складають підручники і посібники, вітчизняні й закордонні (в українському перекладі) наукові, методичні, довідкові видання, нормативно-правові акти, аналітичні й експертні доповіді, дисертації, документи і матеріали з офіційних сайтів міських рад. Наукова новизна дослідження полягає, по-перше, у дослідженні європейського концепту публічної політики, який досі не був предметом спеціальних досліджень в Україні. По-друге, у дослідженні реалізації цього концепту в реформуванні політичної системи України. У прикладному й науково-методичному аспектах робота може бути використана в навчальному процесі за спеціальністю «Публічне управління і адміністрування» та як інформаційне джерело для написання здобувачами близьких за тематикою магістерських робіт. Здобуті знання посприяють компетентному виконанню професійних функцій у роботі за спеціальністю. Відомості про обсяг і структуру роботи. Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку інформаційних джерел і додатків. Загальний обсяг магістерської роботи становить 100 сторінок комп`ютерного тексту. У тексті магістерської роботи розміщено 3 таблиць; 7 додатків на 205 сторінках; перелік використаних інформаційних джерел містить 135 найменувань.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11632
Appears in Collections:Магістерські та дипломні роботи (проекти)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Магістерська Канівець.pdf1,63 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback