Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра правознавства >
Магістерські та дипломні роботи (проекти) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11638

Название: Державна політика у сфері електронного урядування
Авторы: Юрченко, Руслана Юріївна
Ключевые слова: електронне урядування, електронна демократія, інформаційне суспільство, інформаційно-комунікаційні технології, електронна петиція, публічне управління
e-government, e-democracy, information society, information and communication technologies, e-petition, public administration
Issue Date: 1-Feb-2022
Аннотация: Дипломна робота на тему: «Державна політика у сфері електронного урядування». Дипломна робота складається зі вступу, трьох основних розділів, та шести підпунктів, висновків та списку використаних інформаційних джерел. Загальний обсяг курсової роботи становить 86 сторінок комп’ютерного тексту. Перелік використаних інформаційних джерел містить 82 найменувань. Метою наукової роботи є теоретичне обґрунтування сутності, ознак, функцій державної політики у сфері електронного урядування, а також розроблення рекомендацій щодо вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює здійснення електронного урядування в Україні. Об’єктом дослідження є суспільні відносини щодо регулювання електронного урядування. Предметом дослідження є правова природа, поняття та зміст державної політики у сфері електронного урядування. Методи дослідження: історико-правовий, аналізу й синтезу та порівняльно-правового. Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості полягає в узагальненні та систематизації теоретичних положень та практичного досвіду по впровадженню електронного урядування, що дозволило розробити та обґрунтувати пропозиції для вдосконалення діяльності державних органів по впровадженню електронного урядування, а також використання навчального матеріалу для підготовки лекцій, семінарських чи практичних занять. У роботі розглядаються етапи впровадження, проблеми впровадження, подальший розвиток та функціонування електронного урядування в Україні. Приводяться приклади надання електронних послуг на державному й муніципальному рівнях. Детально проаналізована нормативно-правова база електронної демократії, електронного уряду та парламенту. Проводиться аналіз досвіду електронного урядування зарубіжних країн в перспективі його застосування в Україні.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11638
Appears in Collections:Магістерські та дипломні роботи (проекти)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Юрченко. Р._ред. нова 29.11.pdf695,76 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback