Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра педагогіки та суспільних наук >
Кваліфікаційні роботи (проєкти) бакалаврів та магістрів (ННІДО ПСН) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11653

Название: Формування інтересу студентів до управлінської діяльності
Авторы: Заліський, Артем Сергійович
Ключевые слова: управлінська діяльність
інтерес у студентів
експеримент
інтерактивні методи
Issue Date: 2021
Издатель: ПУЕТ
Аннотация: Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел, який містить 129 позицій. Загальний обсяг роботи – 122 сторінки, основний зміст роботи викладено на 109 сторінках. Робота містить 9 додатків. Ключові слова: управлінська діяльність, інтерес у студентів, експеримент, інтерактивні методи. Об’єкт дослідження: професійна підготовка студентів у вищих навчальних закладах. Предмет дослідження: формування інтересу до управлінської діяльності у студентів вищих навчальних закладів. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування й експериментальна перевірка педагогічних умов формування інтересу студентів до управлінської діяльності. Методи дослідження: – теоретичні: аналіз наукових праць і нормативно-правових документів з метою з’ясування стану розробленості проблеми дослідження; вивчення й узагальнення передового педагогічного досвіду, аналіз та узагальнення зібраної інформації для визначення педагогічних умов формування інтересу студентів до управлінської діяльності; систематизація, класифікація, індукція, дедукція, моделювання, порівняння результатів дослідження для розроблення та експериментальної перевірки методики формування інтересу студентів до управлінської діяльності. – емпіричні: спостереження, тестування, анкетування для отримання первинного емпіричного матеріалу; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний), якісний аналіз і статистична обробка результатів дослідження. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: – теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено методику формування інтересу студентів до управлінської діяльності; – уточнено зміст понять «управління», суть якого визначається як процес спеціально організованої діяльності керівника, що забезпечує упорядкований, планомірний і цілеспрямований вплив на підлеглих, сприяє активній співпраці всіх членів колективу для задоволення інтересів і потреб працівників, а також для досягнення поставлених виробничих цілей; «інтерес до управлінської діяльності», що розглядається як емоційно забарвлене, позитивне і вибіркове ставлення студентів до менеджменту, пов’язане з постійним прагненням розширювати свої знання і вміння, що в свою чергу вимагає певних вольових зусиль для оволодіння майбутньою професією; «управлінський інтерес», який є різновидом професійного інтересу і формується на основі інтересу до управлінської діяльності; – педагогічні умови формування інтересу до управлінської діяльності у студентів: створення і забезпечення мотиваційного компонента; організація інтерактивних форм їх пізнавальної діяльності. Практичне значення одержаних результатів. Уточнено і доповнено зміст лекційних курсів, упроваджено дидактичні матеріали для семінарських і практичних занять, які забезпечують формування інтересу до управлінської діяльності у студентів. Висновки і рекомендації стосовно дослідження, розроблені методичні вказівки можуть бути використані у практиці роботи вищої школи.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11653
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи (проєкти) бакалаврів та магістрів (ННІДО ПСН)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Заліський.doc1,21 MBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback