Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра педагогіки та суспільних наук >
Кваліфікаційні роботи (проєкти) бакалаврів та магістрів (ННІДО ПСН) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11654

Название: Організація системи управління навчально-творчою діяльністю студентів
Авторы: Лисяк, Владислав Юрійович
Ключевые слова: навчально-творча діяльність студентів
система управління
Issue Date: 2021
Издатель: ПУЕТ
Аннотация: Об’єкт дослідження навчально-творча діяльність студентів вищих навчальних закладів. Предмет дослідження – теоретичні та методичні основи управління навчально-творчою діяльністю студентів вищих навчальних закладів. Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити й апробувати ефективність науково-методичного забезпечення управління навчально-творчою діяльністю студентів. Відповідно визначеної мети в роботі поставлено такі завдання: 1. З’ясувати стан проблеми управління навчально-творчою діяльністю студентів, здійснити моделювання процесу управління даним процесом. 2. Обґрунтувати педагогічну систему управління навчально-творчою діяльністю студентів на основі визначення її закономірностей та принципів управління. 3. На основі аналізу теоретико-методологічних і методичних засад вирішення проблеми дослідження розробити дворівневу педагогічну технологію управління навчально-творчою діяльністю на макро- (навчальний заклад) та мікрорівнях (навчальна дисципліна). Для вирішення поставлених завдань, досягнення мети використано комплекс методів дослідження: теоретичні – аналіз, синтез, індукція, дедукція, узагальнення наукової і навчально-методичної літератури для обґрунтування теоретико-методологічних засад управління творчою діяльністю студентів, визначення сутності, структури та функцій навчально-творчої діяльності, особливостей управління навчально-творчою діяльністю студентів; моделювання в процесі розробки технології управління навчально-творчою діяльністю; прогнозування для визначення впливу різних факторів на ефективність управління навчально-творчою діяльністю студентів; емпіричні – спостереження, анкетування, тестування, метод експертних оцінок для визначення рівня професійно-творчої компетентності майбутніх фахівців; педагогічний експеримент для перевірки ефективності педагогічної технології управління навчально-творчою діяльністю студентів; методи еталонного порівняння, експертного аналізу для визначення новизни і практичної значущості результатів науково-педагогічного дослідження. Інформаційною базою дослідження є нормативно-правові акти України за темою дослідження. Методологічну основу дослідження становлять філософські положення теорії наукового пізнання про єдність свідомості та діяльності у формуванні і розвитку особистості; психологічні положення стосовно творчості як найвищого рівня діяльності людини та джерела її розвитку; положення педагогічної науки щодо становлення особистості з урахуванням особливостей майбутньої професії. Основою визначення загальної спрямованості дослідження є педагогічні закони, закономірності та принципи наукового пошуку в діалектичному розвитку суспільних процесів. Методологія дослідження проблеми управління навчально-творчою діяльністю представлена сукупністю наукових підходів: системного, компетентнісного, функціонального, управлінського, діяльнісного, синергетичного, гуманістичного та інших. Зокрема, системний підхід до вивчення навчально-творчої діяльності дав можливість дослідити її як складний об’єкт, що постійно розвивається і має певну структуру. Компетентнісний підхід до підготовки кадрів сприяв визначенню складників професійно-творчої компетентності фахівця і побудові його професійно-кваліфікаційної моделі за критерієм сформованості творчого досвіду. Функціональний підхід до управління навчально-творчою діяльністю дозволив обґрунтувати теоретико-методологічні основи процесу функціонального впливу на навчально-творчу діяльність студентів із визначенням переліку загальних і специфічних функцій, технологічної послідовності їх застосування, реалізації механізму координації функціональних зв’язків. Управлінський підхід до процесу навчально-творчої діяльності студентів забезпечив розробку дворівневої педагогічної технології управління процесом з елементами співуправління та самоуправління на основі запровадження системи педагогічних зв’язків діалогового рівня. Єдність зазначених вище підходів забезпечує адекватне вирішення завдань дослідження та досягнення його мети. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: розроблено концепцію управління навчально-творчою діяльністю студентів, що ґрунтується на системному, управлінському та технологічному підходах; спроектовано структурно-функціональну модель управління навчально-творчою діяльністю студентів; удосконалено: педагогічну систему вищого навчального закладу, яка представлена інтегративною інваріантною моделлю управління навчально-творчою діяльністю студентів, що реалізується через підсистеми мотивації та планування, організації та координації, контролю та аналізу, регулювання та інформатизації; дидактичні форми та засоби управління навчально-творчою діяльністю студентів на основі ігрових моделей, які відображують суспільно-виробничий запит і враховують мотиваційні потреби студентів. дістали подальшого розвитку: наукові закономірності управління навчально-творчою діяльністю, які свідчать про гнучкість педагогічної системи у застосуванні найбільш ефективних методів, форм і засобів управлінського впливу відповідно цілей та умов навчально-творчої діяльності. Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в їх достатній готовності до впровадження в навчально-виховний процес вищих навчальних закладів. Розроблено методичні вказівки з активізації навчально-творчої діяльності студентів при проведенні ділових і дидактичних ігор, семінарських занять в активній формі; з організації навчально-дослідної роботи студентів та практичної підготовки фахівців. Результати дослідження можуть використовуватися в процесі професійної підготовки фахівців при викладанні навчальних дисциплін різних циклів, організації самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи студентів, створенні програм і навчально-методичних посібників. Матеріали дослідження впроваджено у навчально-виховний процес ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати дослідження доповідалися, обговорювалися й отримали позитивну оцінку на засіданнях кафедри педагогіки та суспільних наук Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», на науково-практичних конференціях у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11654
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи (проєкти) бакалаврів та магістрів (ННІДО ПСН)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Лисяк.doc623 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback