Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра педагогіки та суспільних наук >
Магістерські та дипломні роботи (проекти) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11654

Название: ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ
Авторы: Лисяк, Владислав Юрійович
Ключевые слова: компетентність, проектна діяльність, фахівець, засоби, вища школа.
Issue Date: 2021
Издатель: ПУЕТ
Аннотация: Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел, який містить 134 позицій. Загальний обсяг роботи – 105 сторінок, основний зміст роботи викладено на 94 сторінках. Ключові слова: компетентність, проектна діяльність, фахівець, засоби, вища школа. Об’єкт дослідження – навчально-творча діяльність студентів вищих навчальних закладів. Предмет дослідження – теоретичні та методичні основи управління навчально-творчою діяльністю студентів вищих навчальних закладів. Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити й апробувати ефективність науково-методичного забезпечення управління навчально-творчою діяльністю студентів. Для вирішення поставлених завдань, досягнення мети використано комплекс методів дослідження: теоретичні – аналіз, синтез, індукція, дедукція, узагальнення наукової і навчально-методичної літератури для обґрунтування теоретико-методологічних засад управління творчою діяльністю студентів, визначення сутності, структури та функцій навчально-творчої діяльності, особливостей управління навчально-творчою діяльністю студентів; моделювання в процесі розробки технології управління навчально-творчою діяльністю; прогнозування для визначення впливу різних факторів на ефективність управління навчально-творчою діяльністю студентів; емпіричні – спостереження, анкетування, тестування, метод експертних оцінок для визначення рівня професійно-творчої компетентності майбутніх фахівців; педагогічний експеримент для перевірки ефективності педагогічної технології управління навчально-творчою діяльністю студентів; методи еталонного порівняння, експертного аналізу для визначення новизни і практичної значущості результатів науково-педагогічного дослідження. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: розроблено концепцію управління навчально-творчою діяльністю студентів, що ґрунтується на системному, управлінському та технологічному підходах; спроектовано структурно-функціональну модель управління навчально-творчою діяльністю студентів; удосконалено: педагогічну систему вищого навчального закладу, яка представлена інтегративною інваріантною моделлю управління навчально-творчою діяльністю студентів, що реалізується через підсистеми мотивації та планування, організації та координації, контролю та аналізу, регулювання та інформатизації; дидактичні форми та засоби управління навчально-творчою діяльністю студентів на основі ігрових моделей, які відображують суспільно-виробничий запит і враховують мотиваційні потреби студентів. дістали подальшого розвитку: наукові закономірності управління навчально-творчою діяльністю, які свідчать про гнучкість педагогічної системи у застосуванні найбільш ефективних методів, форм і засобів управлінського впливу відповідно цілей та умов навчально-творчої діяльності. Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в їх достатній готовності до впровадження в навчально-виховний процес вищих навчальних закладів. Розроблено методичні вказівки з активізації навчально-творчої діяльності студентів при проведенні ділових і дидактичних ігор, семінарських занять в активній формі; з організації навчально-дослідної роботи студентів та практичної підготовки фахівців. Результати дослідження можуть використовуватися в процесі професійної підготовки фахівців при викладанні навчальних дисциплін різних циклів, організації самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи студентів, створенні програм і навчально-методичних посібників. Матеріали дослідження впроваджено у навчально-виховний процес ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11654
Appears in Collections:Магістерські та дипломні роботи (проекти)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Лисяк.doc623 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback