Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра педагогіки та суспільних наук >
Кваліфікаційні роботи (проєкти) бакалаврів та магістрів (ННІДО ПСН) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11656

Название: Формування управлінських компетенцій у майбутніх керівників у процесі професійної підготовки
Авторы: Миць, Ярослав Віталійович
Ключевые слова: компетентність
лідерство і керівництво
управління
професійна підготовка
Issue Date: 2021
Издатель: ПУЕТ
Аннотация: Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел, який містить 84 позиції. Загальний обсяг роботи – 80 сторінок, основний зміст роботи викладено на 62 сторінках. Ключові слова: компетентність, лідерство і керівництво, управління, професійна підготовка. Об’єкт дослідження – процес магістерської підготовки майбутнього викладача вищої школи. Предмет дослідження – модель розвитку управлінської компетентності майбутнього викладача вищої школи у процесі магістерської підготовки та педагогічні умови її ефективної реалізації. Мета роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній апробації моделі розвитку управлінської компетентності майбутнього викладача вищої школи у процесі магістерської підготовки. Для реалізації мети дослідження та поставлених завдань використано комплекс методів: загальнонаукових: аналіз, синтез, абстрагування, порівняння та узагальнення, покладених в основу розвитку досліджуваного феномену; конкретно-наукових: вивчення нормативно-правових документів для визначення завдань магістерської підготовки викладачів вищої школи; термінологічний аналіз філософської, психологічної, педагогічної, управлінської науково-методичної літератури для порівняння різноманітних поглядів на досліджувану проблему; теоретичне моделювання – для розробки моделі формування управлінської компетентності викладача вищої школи у процесі магістерської підготовки; емпіричних: педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний) – для діагностики і перевірки ефективності моделі формування управлінської компетентності майбутнього викладача вищого навчального закладу у процесі магістерської підготовки; спостереження, бесіда, анкетування, тестування, опитування, метод експертних оцінок – для встановлення рівнів сформованості управлінської компетентності викладача вищої школи; методи математичної статистики для обробки отриманої під час педагогічного експерименту інформації, кількісного і якісного аналізу та графічної презентації емпіричних даних. Наукова новизна магістерського дослідження: – розроблено, теоретично обґрунтовано модель формування професійнї компетенотнсті в процесі вивчення фахових дисциплін, реалізація якої базується на наукових дослідженнях управлінського процесу в системі освіти та адаптованих до управління ЗВО; – уточнено зміст понять «компетентність», «професійна компетентність», «компетенція» як теоретичної основи дослідження; Практична значущість проведеного магістерського дослідження полягає в аналізі стану сформованості професійної компетентності майбутніх керівників спеціальності «Управління навчальними закладами»; розробленні моделі формування професійних компетенцій у майбутніх керівників в процесі вивчення фахових дисциплін; Матеріали дослідження впроваджено у навчально-виховний процес ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11656
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи (проєкти) бакалаврів та магістрів (ННІДО ПСН)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Миць.doc664 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback