Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра педагогіки та суспільних наук >
Магістерські та дипломні роботи (проекти) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11658

Название: Національно-патріотичне виховання студентської молоді у процесі краєзнавчої роботи у закладах вищої освіти
Авторы: Панько, Руслан Вікторович
Ключевые слова: національно-патріотичне виховання, краєзнавча робота, заклад вищої освіти, виховання, національна гідність.
Issue Date: 2021
Издатель: ПУЕТ
Аннотация: Структура та обсяг роботи. Магістерська робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел (129 позицій). Загальний обсяг роботи становить 122 сторінки, основний зміст викладено на 110 сторінках. Ключові слова: національно-патріотичне виховання, краєзнавча робота, заклад вищої освіти, виховання, національна гідність. Об’єкт дослідження – процес національно-патріотичного виховання студентської молоді. Предмет дослідження – система краєзнавчої роботи у контексті національно-патріотичного виховання молоді. Мета дослідження – обґрунтувати систему краєзнавчої роботи у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», експериментально перевірити її ефективність у процесі національно-патріотичного виховання студентської молоді. Гіпотеза дослідження: система краєзнавчої роботи у навчальних закладах буде ефективною щодо формування моделі випускника з високим рівнем соціальної активності, національних цінностей та патріотизму, якщо: • основним підходом до її побудови стане особистісно-орієнтований підхід; • буде розроблена програма краєзнавчої роботи на принципі міжпредметної інтеграції та план її реалізації у навчальному закладі; • втілення програми відбуватиметься на основі інноваційних технологій; • відбуватиметься орієнтація студентів на формування, окрім фахових компетентностей, основних національних цінностей. Методи дослідження: для вирішення поставлених завдань на всіх етапах дослідження застосовувався комплекс різних методів, які взаємно доповнювалися та перевіряли один одного, зокрема, теоретичного пошуку – для аналізу філософських, психолого-педагогічних праць у контексті зазначеної проблеми, теоретичного моделювання; вивчення офіційних і нормативних документів; аналізу навчальних програм, підручників, навчальних посібників; вивчення і узагальнення педагогічного досвіду; вивчення документації навчального закладу; збору емпіричних даних – бесіди, спостереження, анкетування, самооцінювання; педагогічного експерименту – констатуючого; обробки та інтерпретації отриманих даних – порівняльний, статистичний. Методологічною основою дослідження є філософія освіти, концептуальні розробки відомих діячів педагогічної науки про шляхи формування національного світогляду і патріотизму підростаючого покоління, теорія педагогічних систем і уявлення цілісності краєзнавчо-пізнавальної діяльності. Наукова новизна дослідження полягає в обґрунтуванні системи краєзнавчої роботи, що ґрунтується на принципі міжпредметної інтеграції, як ефективної технології виховання молодого патріота, носія національної ідеї. Уточнено і конкретизовано сутність поняття «національно-патріотичне виховання». Розроблено програму краєзнавчої освіти, яка взята департаментом освіти Закарпаття для поширення досвіду організації краєзнавчої роботи у навчальних закладах. Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в тому, що теоретичні положення й висновки дослідження можуть бути використані для вдосконалення національно-патріотичного виховання студентів вищих навчальних закладів, у практичній діяльності вчителів загальноосвітніх шкіл України. Апробація дослідження. Основні положення та результати дослідження доповідалися, обговорювалися й отримали позитивну оцінку на засіданнях кафедри педагогіки та суспільних наук Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», на науково-практичних конференціях у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Публікації. Отримані результати дослідження відображено у одній публікації.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11658
Appears in Collections:Магістерські та дипломні роботи (проекти)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Панько.doc1,39 MBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback