Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра педагогіки та суспільних наук >
Магістерські та дипломні роботи (проекти) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11660

Название: Дистанційні технології навчання в підготовці фахівців економічного профілю
Авторы: Тоноян, Давід Гагікович
Ключевые слова: дистанційні технології, заклад вищої освіти економічного профілю, фахівець, компетентність.
Issue Date: 2022
Издатель: ПУЕТ
Аннотация: Об’єктом дослідження є навчальний процес підготовки фахівців економічного профілю з використанням дистанційних технологій навчання. Предмет дослідження механізми та методики використання дистанційних технологій в навчальному процесі. Мета дослідження – Метою є з’ясування сутності поняття «дистанційні технологій навчання (ДТН)», набуття методологічного та технологічного досвіду для впровадження дистанційних технології навчання в ВНЗ, створення дистанційного курсу «Інформатика та комп’ютерна техніка» для підготовки фахівців економічного профілю. Завдання дослідження: 1. Визначення сутності дистанційних технологій. 2. Дослідження особливостей використання дистанційних технологій при вивченні дисциплін фахового та фундаментального циклу. 3. Аналіз використання дистанційних технологій в освітніх програмах при підготовці фахівців економічного профілю. 4. Розробка методології створення дистанційного курсу «Інформатика та комп’ютерна техніка». Методи дослідження: Для реалізації мети дослідження та поставлених завдань використано комплекс методів: загальнонаукових: аналіз, синтез, абстрагування, порівняння та узагальнення, покладених в основу розвитку досліджуваного феномену; конкретно-наукових: вивчення нормативно-правових документів для визначення завдань магістерської підготовки викладачів вищої школи; термінологічний аналіз філософської, психологічної, педагогічної, управлінської науково-методичної літератури для порівняння різноманітних поглядів на досліджувану проблему; теоретичне моделювання – для розробки моделі формування управлінської компетентності викладача вищої школи у процесі магістерської підготовки; емпіричних: педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний) – для діагностики і перевірки ефективності моделі формування управлінської компетентності майбутнього викладача вищого навчального закладу у процесі магістерської підготовки; спостереження, бесіда, анкетування, тестування, опитування, метод експертних оцінок – для встановлення рівнів сформованості управлінської компетентності викладача вищої школи; методи математичної статистики для обробки отриманої під час педагогічного експерименту інформації, кількісного і якісного аналізу та графічної презентації емпіричних даних. Наукова новизна полягає у тому, що: 1. Визначено сутність дистанційних технологій. 2. Досліджено особливості використання дистанційних технологій при вивченні дисциплін фахового та фундаментального циклу. 3. Проаналізовано використання дистанційних технологій в освітніх програмах при підготовці фахівців економічного профілю. 4. Розроблено методологію створення дистанційного курсу «Інформатика та комп’ютерна техніка». Практична значущість проведеного магістерського дослідження полягає в аналізі стану сформованості професійної компетентності майбутніх керівників спеціальності «Управління навчальними закладами»; розробленні моделі формування професійних компетенцій у майбутніх керівників в процесі вивчення фахових дисциплін. Апробація результатів. Основні положення та результати дослідження доповідалися, обговорювалися й отримали позитивну оцінку на засіданнях кафедри педагогіки та суспільних наук Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», на науково-практичних конференціях у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11660
Appears in Collections:Магістерські та дипломні роботи (проекти)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Тоноян.doc1,47 MBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback