Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра української, іноземних мов та перекладу >
Магістерські та дипломні роботи (проекти) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11835

Название: Мовні засоби експресивності англомовного публіцистичного дискурсу в соціокультурологічному феномені сучасного комунікативного простору: перекладацький аспект
Авторы: Клімова, Олександра Миколаївна
Ключевые слова: мовні засоби експресивності, публіцистика, соціокультурологічний феномен, комунікативний простір.
linguistic means of expressiveness, journalistics, socio-cultural phenomenon, communicative space.
Issue Date: 16-Feb-2022
Аннотация: Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю дослідження проблематики застосування мовних засобів експресивності у соціокультурному середовищі. Також у кваліфікаційній роботі визначено способи перекладу цих засобів українською мовою з англійської, доведено необхідність вивчення мовних засобів експресивності у публіцистичному дискурсі та досліджено вплив експресивності публіцистичного дискурсу на сприйняття читачів. Метою кваліфікаційної роботи є дослідження використання мовних засобів реалізації експресивності в текстах англомовної публіцистики. Об’єктом дослідження є засоби реалізації експресивності в англомовних публіцистичних текстах. Предметом дослідження є способи перекладу засобів реалізації експресивності в англомовних публіцистичних текстах. Теоретичною базою для дослідження послугували роботи вітчизняних та зарубіжних вчених, присвячені дослідженню способам перекладу засобів реалізації експресивності у публіцистичному дискурсі а також інші довідкові джерела. Наукова новизна дослідження полягає у виборі самого предмета та об’єкта дослідження, а саме дослідження способів перекладу засобів реалізації експресивності в англомовних публіцистичних текстах українською мовою. Детальний аналіз даних аспектів перекладу дозволяє представити проблему як комплексне, системне дослідження з точки зору мовознавчого і перекладознавчого підходів. Теоретичне значення дослідження визначається внеском у подальшу розробку питань щодо стилістичної експресивності у публіцистіці. Отримані в роботі результати можна використовувати у науково-дослідних роботах студентів з філології та перекладознавства. Методи дослідження. У кваліфікаційній роботі були використані наступні методи: дескриптивний, структурно-семантичний методи, а також метод перекладацького аналізу тексту, зіставного та порівняльного аналізу. Перші два методи були використані для аналізу та класифікації засобів реалізації експресивності в англомовній публіцистиці, а останні два для дослідження особливостей перекладу засобів реалізації експресивності на українську мову. Для отримання результатів був використаний метод кількісних підрахунків. Результати, отримані в процесі дослідження були використані під час написання статті «Мовні засоби експресивності англомовного публіцистичного дискурсу в соціокультурологічному феномені сучасного комунікативного простору: перекладацький аспект», яка була опублікована в збірнику наукових статей магістрів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2021 р. Практична значущість роботи. Зараз проблема перекладу мовних засобів реалізації експресивності в англомовній публіцистиці на українську мову набуває помітного наукового інтересу для лінгвістичного дослідження. Публіцистичний дискурс відіграє важливу роль у соціокультурному житті кожної країни, адже через нього населення тієї чи іншої країни має можливість завжди знаходитися в курсі подій та розуміти загальну ситуацію на території країни та за її межами. Актуальність теми дослідження пов’язана зі змінами пріоритетів у сучасному публіцистичному дискурсі. Нова мовна тактика спілкування обумовлена відмовою від стереотипного типу мислення, риторичної багатослівності й сухої мови. У сучасній публіцистиці відображено творчий нaстрій aвторів, їх прагнення до відновлення мовних засобів, пошуку нових способів залучення читацької уваги та вираженню модально-оцінних характеристик. Досить часто, при перекладі текстів англомовної публіцистики все це втрачається, через неможливість перекладачем передати всі засоби вираження експресивності в тексті перекладу, відсутність розуміння мови перекладу, соціокультурних особливостей та політичної ситуації у країнах. Слід зауважити, що найважливішими компонентами публіцистики є лексичні одиниці, які певним чином впливають на аудиторію, тому це лінгвістичне дослідження набуває достатньої актуальності серед мовознавців. Кваліфікаційна робота викладена на 95 сторінках друкованого тексту. Робота складається зі вступу, трьох розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків.
Описание: КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11835
Appears in Collections:Магістерські та дипломні роботи (проекти)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Кваліфікаційна_робота_магістра_Клімова_О..docx261,16 kBMicrosoft Word XMLView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback