Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра української, іноземних мов та перекладу >
Магістерські та дипломні роботи (проекти) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11844

Название: КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА на тему «Функціонування англійської термінології сфери економіки та її переклад українською мовою (на матеріалі англомовного публіцистичного тексту)»
Авторы: Трегуб, Вікторія Віталіївна
Ключевые слова: термін, термінології, сфера економіки, публіцистичний стиль, переклад, перекладацькі трансформації.
Issue Date: 18-Feb-2022
Аннотация: Інтернаціоналізація та глобалізація сучасного світу спонукають мовознавців до всебічного дослідження сучасної англійської мови, яка отримала статус мови міжнародного спілкування. У наш час інформаційних видань як державного, так і світового масштабу, використовують англійську мову для донесення інформації до реципієнта. Актуальність теми роботи зумовлена проблемою перекладу англомовних текстів публіцистичного жанру українською мовою. До них, зокрема, належать англомовні публіцистичні тексти економічного спрямування, адже вони беруть безпосередню участь у процесі передачі інформації у міжнародному масштабі, тому доцільним є знати особливості перекладу та вживання синтаксичних структур в текстах науково-публіцистичного стилю. Метою кваліфікаційної роботи є дослідження функціонування англійської термінології сфери економіки та особливостей її перекладу українською мовою (на матеріалі англомовного публіцистичного тексту). Досягнення цієї мети вимагає вирішення конкретних завдань: розглянути основні напрямки вивчення терміна та термінології в сучасній англійській мові; дослідити специфіку сучасної англомовної економічної терміносистеми; проаналізувати структурно-семантичні особливості англомовних економічних термінів; визначити основні лінгвістичні особливості англомовних публіцистичних текстів; розглянути особливості перекладу англомовної економічної лексики українською мовою на матеріалі публіцистичних текстів. Об’єктом дослідження слугує англомовна економічна термінолексика у публіцистичних текстах. Предмет дослідження – лексико-семантичні особливості англомовних економічних термінів та проблеми перекладу на українську мову англомовної економічної термінолексики, відібраної з публіцистичних текстів. Матеріалом дослідження слугували англомовні терміни економічної сфери, відібрані шляхом наскрізної вибірки із сучасних електронних текстів публіцистичного жанру. Основний метод дослідження аналітико-описовий. Супутнім методом є компонентний аналіз. За допомогою аналітико-описового методу досліджуються способи термінотворення у структурному й семантичному аспекті. Метод компонентного аналізу дозволяє розглядати термінологічну структуру як сукупність складників. Наукова новизна дослідження полягає у висвітленні специфіки сучасної англомовної економічної терміносистеми, яка постійно оновлюється. Також було зроблено спробу дослідити проблеми перекладу англомовних економічних термінів українською мовою на матеріалі англомовних публіцистичних текстів. Теоретичне значення дослідження визначається внеском у подальшу розробку питань англомовного термінознавства; у визначенні особливостей перекладу англомовних економічних термінів українською мовою на матеріалі англомовних публіцистичних текстів, а також у можливості застосування отриманих результатів для аналізу інших сучасних термінологічних систем. Практичне значення роботи полягає в тому, що отримані результати дослідження можуть бути використані при розробці теоретичних та практичних курсів з лексикології, стилістики англійської мови та перекладознавства. Матеріалом роботи можуть користуватися студенти філологічних та економічних факультетів на заняттях з англійської мови. Результати, отримані в процесі дослідження були використані під час написання статті «Структурно-семантичні особливості англійських економічних термінів», яка була опублікована в збірнику наукових статей магістрів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2021 р. Робота викладена на 83 сторінках друкованого тексту та складається зі вступу, трьох розділів, загальних висновків та списку використаних джерел, який містить 97 позицій.
Описание: КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА зі спеціальності 035 Філологія (спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська), освітньо-професійна програма «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» другого (магістерського) рівня вищої освіти
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11844
Appears in Collections:Магістерські та дипломні роботи (проекти)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Кваліфікаційна_робота_магістра_Трегуб_В. В..docx136,23 kBMicrosoft Word XMLView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback