Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра української, іноземних мов та перекладу >
Магістерські та дипломні роботи (проекти) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11887

Название: КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА на тему: «Прагматичні особливості вживання абревіатур в англійських публіцистичних текстах та засоби їх відтворення в українській мові»
Авторы: Тур, Оксана Миколаївна
Ключевые слова: абревіатура, мова публіцистики, мас-медіа, прагматика, омонімія абревіатур, методи розшифрування абревіатур, транскрипція, транслітерація.
abbreviation, language of journalism, mass media, pragmatics, homonymy of abbreviations, methods of deciphering abbreviations, transcription, transliteration.
Issue Date: 15-Mar-2022
Аннотация: Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю системного аналізу абревіатур англомовної публіцистики й потребою комплексного вивчення особливостей їх прагматики, методів і засобів відтворення в українській мові, що стане в нагоді перекладачам під час перекладу англомовних текстів публіцистичного стилю. Мета магістерської роботи – виявити прагматичні особливості вживання абревіатур в англійських публіцистичних текстах та обґрунтувати засоби їх відтворення в українській мові. Об’єктом дослідження обрано абревіатури як повнозначні слова вторинної номінації англомовних текстів публіцистичного стилю. Предметом дослідження є структурно-семантичний та прагматичний аспекти функціонування абревіатур в англійських публіцистичних текстах та засоби їх відтворення в українській мові. Теоретичною базою для дослідження послугували роботи вітчизняних та зарубіжних вчених, присвячені вивченню структурно-семантичних та прагматичних аспектів функціонування абревіатур. Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній теоретично обґрунтовано статус абревіатур англомовних текстів публіцистичного стилю як особливих одиниць у лексичній системі англійської мови, визначено чинники, що активізують процес утворення таких абревіатур, запропоновано власну структурну й семантичну класифікації, проаналізовано прагматичні особливості вживання абревіатур в англійських публіцистичних текстах та з’ясовано основні засоби відтворення їх в українській мові. Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що його висновки й узагальнення стануть внеском у поглиблення засад вивчення прагматики текстів англомовної публіцистики, сприятимуть ґрунтовному пізнанню структурно-семантичної та прагматичної специфіки абревіатур; прислужаться для подальших наукових пошуків у галузі перекладознавства; стануть науковим підґрунтям в наступних дослідженнях лексичних скорочень англомовних текстів публіцистичного стилю. Практичне значущість роботи полягає в тому, що матеріали дослідження можуть бути впроваджені в наукову, педагогічну й перекладацьку роботу, використані для написання відповідних розділів підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій та вказівок, підготовки й проведення лекційних і практичних занять, спецкурсів і спецсемінарів, а також для укладання словників абревіатурної лексики англомовних текстів публіцистичного стилю. Результати, отримані в процесі дослідження, були використані під час написання статті «Засоби відтворення в українській мові абревіатур англомовних текстів публіцистичного стилю», яка була опублікована в збірнику наукових статей магістрів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2021 р. Робота викладена на 100 сторінках друкованого тексту та складається зі вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку використаної літератури та джерел ілюстративного матеріалу.
Описание: КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА зі спеціальності 035 Філологія (спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська), освітньо-професійна програма «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» другого (магістерського) рівня вищої освіти
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11887
Appears in Collections:Магістерські та дипломні роботи (проекти)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Кваліфікаційна_робота_Тур_О.М._03.02.2022.doc684,5 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback