Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра правознавства >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11890

Название: Легалізація активів у порядку одноразового (спеціального) добровільного декларування в Україні як спроба поєднання публічних і приватних інтересів
Другие названия: Легализация активов в порядке одноразового (специального) добровольного декларирования в Украине как попытка объединения публичных и частных интересов
Legalization of Assets by One-Time (Special) Voluntary Declaration in Ukraine as an Attempt to Combine Public and Private Interests
Авторы: Шеремет, Олег Семенович
Шеремет, Олег Семенович
Sheremet, Oleg
Деревянко, Богдан Володимирович
Деревянко, Богдан Владимирович
Derevyanko, Bogdan
Ключевые слова: бюджет
одноразове спеціальне (добровільне) декларування
Податковий кодекс України
ставка податку
валютні цінності
бюджет
одноразовое специальное (добровольное) декларирование
Налоговый кодекс Украины
ставка налога
валютные ценности
budget
one-time special (voluntary) declaration
Tax Code of Ukraine
tax rate
currency values
Issue Date: 2021
Издатель: Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Библиографическое описание: Шеремет О., Деревянко Б. Легалізація активів у порядку одноразового (спеціального) добровільного декларування в Україні як спроба поєднання публічних і приватних інтересів. Університетські наукові записки. 2021. № 5 (83). С. 6–19.
Аннотация: Мета. На основі аналізу положень податкового законодавства України про легалізацію активів у порядку одноразового (спеціального) добровільного декларування визначити можливі суперечливі питання до них, надати пропозиції щодо мінімізації негативних наслідків для суспільства та осіб, які не скористаються цими положеннями. Методи дослідження. Під час підготовки наукової статті було застосовано комплекс загально-філософських, спеціально-правових та новітніх методів наукового дослідження. Серед інших частіше застосовувалися історично-правовий, аналітико-синтетичний, порівняльно-правовий, метод сходження від абстрактного до конкретного та інші методи, що дозволили вийти на отримані результати дослідження. Результати. Законом України від 15 червня 2021 р. було надано рік — з 1 вересня 2021 по 1 вересня 2022 р. на одноразове (спеціальне) добровільне декларування людиною активів, набутих за рахунок доходів, що не були належним чином оподатковані. Новизна законодавства і врегульованих ним відносин призвела до постановки питань: 1) «Чи зможе людина подовжити строк декларування ?»; 2) «Чи треба декларувати нерухоме майно, яке знаходиться в АРК або ОРДЛО ?»; 3) «Чи логічно застосовані різні ставки податку для активів на рахунках у банках України / на території України (5 %) та в іноземних банках / на території інших держав (9%) ?»; 4) «Чому у п. 10 підрозд. 9-4 розд. ХХ Податкового кодексу України обрано саме такі числові межі для житлової (120 та 240 кв. метрів) та нежитлової (60 кв. метрів) нерухомості ?»; «Чому відсутня вартісна характеристика стосовно нерухомого житлового майна ?»; «Чому відсутні посилання на розмір та статус населеного пункту ?»; «Чому визначено саме таким розмір земельної ділянки ?»; «Що робити, якщо людина має перевозити транспортним засобом, що вміщує 10 або більше осіб, велику родину ?»; «Чи справедливо, що власник одного автомобіля вартістю 300 тис. грн вважається таким, що податок сплатив, а власник двох автомобілів вартістю 20 тис. грн за обидва вважається таким, що податок не сплатив ?»; 5) «Як проводитиметься підрахунок доходів і витрат людини ?»; «Якими будуть санкції до осіб, доходи яких не відповідають кількості і вартості наявних у них активів ?» та ін. Висновки. Запропоновано для декларації закордонних активів застосувати ставку податку на рівні, нижчому, ніж стосовно активів, що знаходяться в Україні, а можливо ще і механізм податкової та кримінальної амністії за умови повернення грошових коштів та цінностей в Україну. Рекомендовано топ-посадовцям не давати приводу до появи питань стосовно їхнього коштовного майна в Україні та за кордоном і не впливати на самостійну роботу правоохоронних і судових органів. Для запобігання соціальній напрузі запропоновано: скоригувати кількість житлової нерухомості за статусом міста, селища, села або визначити кількість житлової і нежитлової нерухомості, а також землі у грошовому виразі без привʼязки до географічних та інших факторів. Найпростішим варіантом зменшення соціальної напруги буде підняття у підп. 1 і 2 п. 10 підрозд. 9-4 розд. ХХ Податкового кодексу України визначених кількісних показників хоча б удвічі і збільшення у підп. 3 п. 10 підрозд. 9-4 розд. ХХ Податкового кодексу України кількості транспортних засобів з одного до двох або встановлення грошового показника вартості автомобіля (автомобілів). Рекомендовано особам, стосовно яких після 1 вересня 2022 р. проводитиметься перевірка представниками фіскальних органів, апелювати до останніх із вимогою враховувати власні витрати та витрати членів родини за прожитковим мінімумом.
Описание: Purpose. Based on the analysis of the provisions of the tax legislation of Ukraine on legalization of assets by one-time (special) voluntary declaration to identify possible controversial issues, provide proposals to minimize the negative consequences for society and those who do not use these provisions. Research methods. A set of general philosophical, special legal and the latest methods of scientific research during the preparation of a scientific article was used. Among others, historical-legal, analytical-synthetic, comparative-legal, method of ascent from the abstract to the concrete and other methods were more often used, which allowed to get the results of the research. Results. The Law of Ukraine of June 15, 2021 provided a year — from September 1, 2021 to September 1, 2022 for one-time (special) voluntary declaration of assets acquired at the expense of income that was not properly taxed. The novelty of the legislation and the relations regulated by it led to the following questions: 1) «Will a person be able to extend the declaration period?»; 2) «Is it necessary to declare real estate located in the Autonomous Republic of Crimea or certain districts of Donetsk or Luhansk regions?»; 3) «Are different tax rates logically applied to assets on accounts in banks of Ukraine / in Ukraine (5 %) and in foreign banks / in other countries (9 %)?»; 4) «Why in paragraph 10 of subsection 9-4 of section XX of the Tax Code of Ukraine are chosen such numerical limits for residential (120 and 240 square meters) and non-residential (60 square meters) real estate?»; «Why is there no value characteristic in relation to real estate?»; «Why are there no references to the size and status of the settlement?»; «Why is the size of the land plot determined in this way?»; «What if a person has to transport a large family in a vehicle that can accommodate 10 or more people?»; «Is it true that the owner of one car worth 300 thousand UAH is considered to have paid the tax, and the owner of two cars worth 20 thousand UAH for both it is considered that he did not pay the tax?»; 5) «How will the calculation of human income and expenses?»; «What will be the sanctions against people whose income does not correspond to the number and value of their assets?» etc. Conclusions. It is proposed to apply a tax rate for the declaration of foreign assets at a level lower than for assets located in Ukraine, and possibly a mechanism of tax and criminal amnesty subject to the return of money and valuables to Ukraine. Top officials were advised not to give rise to questions about their valuable property in Ukraine and abroad and not to influence the independent work of law enforcement and the judiciary. To prevent social tensions, it is proposed to: adjust the number of residential real estate according to the status of the city, town, village or determine the number of residential and non-residential real estate, as well as land in monetary terms without reference to geographical and other factors. The simplest option to reduce social tension is to increase in subparagraphs 1 and 2 of paragraph 10 of subsection 9-4 of section XX of the XX Tax Code of Ukraine certain quantitative indicators at least twice and increase in subparagraph 3 of paragraph 10 of subsection 9-4 of section XX of the Tax Code of Ukraine the number of vehicles up to two or setting a monetary value of the car (cars). It is recommended that persons who will be inspected by the fiscal authorities after September 1, 2022, appeal to the latter with the requirement to take into account their own expenses and the expenses of family members at the subsistence level.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11890
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Article.pdf465,44 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback