Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра правознавства >
Магістерські та дипломні роботи (проекти) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11891

Название: ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ
Авторы: Потерайло, Валерій Віталійович
Ключевые слова: очищення влади (люстрація), Європейський суд з прав людини, економічна люстрація, державна люстрація, посадова особа, органи державної влади, тоталітарний режим, індивідуальна відповідальність
cleansing of power (lustration), European Court of Human Rights, economic lustration, state lustration, official, public authorities, totalitarian regime, individual responsibility
Issue Date: 23-Mar-2022
Аннотация: Метою дослідження є розробка теоретичних положень і практичних рекомендацій, спрямованих на дослідження очищення влади (люстрації), як на міжнародному, так і на національному рівні. Об'єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у зв'язку очищенням влади (люстрації). Предметом дослідження є очищення влади (люстрація) (на міжнародних матеріалах, національному законодавстві і практиці). Методами дослідження є положення наукової доктрини, розроблені на основі теорії відображення та теорії пізнання, а також методології системного аналізу. Дослідження тематики повноважень депутата місцевої засноване на використанні універсального, загальнофілософського діалектико-матеріалістичного підходів, а також комплексного при виокремленні теоретичних позицій щодо повноважень депутата місцевої ради, його правового статусу та елементів вцілому, а також правової їх основи. Методологічну базу даного дослідження склали загальнонаукові і спеціальні методи наукового пізнання, зокрема: - аналітичний, формально-юридичний методи у підрозділах 1.1., 1.2., 2.3., при встановленні теоретично-правової площини правового статусу депутата місцевої ради, його особливостей, елементів та моменту виникнення були використані; - формально-логічний метод у підрозділах 1.2., 2.1., 2.2, 3.1., 3.2., проводячи аналіз чинного законодавства, розробки пропозицій щодо його вдосконалення, визначення основних понять відносно повноважень депутата місцевої ради; - системно-структурний метод у підрозділах 1.1., 1.2., 2.1., 2.2, 3.1., 3.2., досліджуючи повноваження депутата місцевої ради та інших елементів його правового статусу, їх співвідношення; - порівняльно-правовий метод у розділі 3 при аналізі міжнародного муніципального досвіду реалізації повноважень як елементу правового статусу депутата місцевої ради, форм діяльності депутата у зарубіжних країнах та зміст їх повноважень; - методи класифікації, групування та структурування, що використані у підрозділах 1.1., 1.2., 2.1., 2.2. та сприяли у виділенні видів правового статусу, повноважень, гарантій депутата місцевої ради У процесі дослідження на підставі взаємодоповнення використовувалися також інші загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що робота є актуальним, комплексним науково-теоретичним та практичним дослідженням повноважень депутата місцевої ради. За підсумками дослідження було розроблено концептуальні підходи щодо розуміння повноважень депутата місцевої ради, правового статусу в загальному розумінні і наведено авторські пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання даних повноважень, статусу депутата місцевої у цілому, що характеризуються науковою новизною і мають важливе теоретичне та практичне значення Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, що включають шість підрозділів, висновків, переліку інформаційних джерел. Повний обсяг роботи становить 104 сторінки. Перелік інформаційних джерел складається з 110 найменувань.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11891
Appears in Collections:Магістерські та дипломні роботи (проекти)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Магістерська Потерайло В.В. .pdf843,67 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback