Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра правознавства >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11907

Название: Transformation of the metallurgical industry of Ukraine from the concept “Industry 4.0” to capitalism of stakeholder
Другие названия: Трансформація металургійної галузі України з концепції «Індустрія 4.0» до капіталізму стейкхолдерів
Авторы: Yasynska, Nadiia
Ясинська, Надія Альбертівна
Ясинская, Надежда Альбертовна
Syrmamiikh, Iryna
Сирмаміїх, Ірина Вікторівна
Сырмамиих, Ирина Викторовна
Derevyanko, Bogdan
Деревянко, Богдан Володимирович
Деревянко, Богдан Владимирович
Nikolenko, Liudmyla
Ніколенко, Людмила Миколаївна
Николенко, Людмила Николаевна
Katrych, Anastasiya
Катрич, Анастасія Вʼячеславівна
Катрич, Анастасия Вячеславовна
Ключевые слова: industrial safety
metallurgy
stakeholder
indicators
integrated assessment
societal paradox
виробнича безпека
металургія
стейкхолдер
індикатори
інтегральна оцінка
соцієтальний парадокс
Issue Date: 2022
Издатель: Dnipro: Natsionalnyi Hirnychyi Universytet
Библиографическое описание: Yasynska N.A., Syrmamiikh I.V., Derevyanko B.V., Nikolenko L.M., Katrych A.V. Transformation of the metallurgical industry of Ukraine from the concept “Industry 4.0” to capitalism of stakeholder. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2022, № 2. P. 166–173.
Аннотация: Purpose. To determine the level of development of the metallurgical industry of Ukraine in accordance with global trends of its transformation from the concept of “Industry 4.0” to the capitalism of stakeholders. Methodology. In order to achieve the purpose of the study a system of general and special methods was used: generalization - during a comparative analysis of competitive advantages of individual countries implementing the Concept “Industry 4.0”, to compare the level of industrial safety of the metallurgical industry in Ukraine and global indicators of economic activity; statistical and econometric ones – methods of analysis of dynamic series (for analysis of trends in the main indicators of export-oriented industries of Ukraine, finding indicators of descriptive statistics), methods of standardization of indicators and integrated evaluation (to assess the industrial safety of the metallurgical industry of Ukraine); methods of correlation analysis (to determine the impact of export-oriented industries of Ukraine on GDP, the formation of a system of indicators of the greatest impact on industrial safety in the metallurgical industry). Methods of graphic visualization of integrated assessment of production safety of the metallurgical industry of Ukraine are used. Findings. It is shown that for the development of the metallurgical industry of Ukraine the concept of “Industry 4.0” should be considered from the standpoint of the concept of “Capitalism of stakeholders”. The dynamics of crude steel production for 2011– 2020 is analyzed, the analysis of trends of which showed the growth of “stakeholder capitalism” in the countries. After comparing and analyzing the indicators of export-oriented industries in Ukraine, it was determined that the metallurgical industry has relative stability against the background of global growth in funding and the amount of basic research in developing components of the concept of “stakeholder capitalism”. A system of indicators for assessing the production safety of the metallurgical industry of Ukraine has been formed, taking into account the data of countries in which the features of stakeholder capitalism have emerged. The obtained results of the analysis of the integrated indicator of production safety of the metallurgical industry of Ukraine with world indicators of stable development of this industry, allow providing operational information on the effectiveness of the metallurgical industry of Ukraine as one of the leading components of Ukrainian economic foresight. Originality. The authors off er a scientific approach to the transformation of the metallurgical industry of Ukraine in accordance with global trends in the industry and the priorities identified by advanced countries. It is based on improving the instrumental apparatus for assessing the effectiveness of the transformation of the metallurgical industry of Ukraine from the concept of “Industry 4.0” to the concept of “Capitalism of stakeholders” and scientific understanding of the level of industrial safety of the metallurgical industry in Ukraine and global economic indicators. Practical value. The obtained results create a basis for developing approaches to assessing the production safety of the metallurgical industry to ensure the economic security of the industry as a whole.
Описание: Мета. Визначення рівня розвитку металургійної галузі України відповідно до загальносвітових тенденцій її трансформації з концепції «Індустрія 4.0» до капіталізму стейкхолдерів. Методика. Для досягнення мети дослідження використана система загальнонаукових і спеціальних методів: узагальнення – під час компаративного аналізу конкурентних переваг окремих країн щодо реалізації концепції «Індустрія 4.0», для співставлення рівня виробничої безпеки металургійної галузі в Україні та світових індикаторів розвитку економічної діяльності; статистичні та економетричні – методи аналізу динамічних рядів (для здійснення аналізу тенденцій основних показників експортоорієнтованих галузей України, знаходження показників описової статистики), методи нормування показників і інтегрального оцінювання (для оцінки виробничої безпеки металургійної галузі України); методи кореляційного аналізу (для визначення впливу експортоорієнтованих галузей України на ВВП, формування системи показників найбільшого впливу на виробничу безпеку в металургійній галузі). Використані методи графічної візуалізації інтегральної оцінки виробничої безпеки металургійної галузі України. Результати. Показано, що для розвитку металургійної галузі України концепцію «Індустрія 4.0» доречно розглядати з позиції концепції «Капіталізм стейкхолдерів». Проаналізована динаміка виробництва сирої сталі за 2011–2020 роки, аналіз тенденцій якої продемонстрував зростання у країнах «капіталізму стейкхолдерів». Після порівняння та аналізу показників експортоорієнтованих галузей України визначено, що металургійна галузь має відносну стабільність на фоні світового зростання обсягів фінансування та кількості фундаментальних досліджень у розбудові складових концепції «капіталізму стейкхолдерів». Сформована система індикаторів оцінки виробничої безпеки металургійної галузі України, ураховані дані країн, в яких намітилися риси капіталізму стейкхолдерів. Отримані результати аналізу інтегрального показника виробничої безпеки металургійній галузі України зі світовими показниками стабільного розвитку цієї галузі, дозволяють надати оперативну інформацію щодо результативності функціонування металургійної галузі України як однієї з провідних складових українського економічного форсайту. Наукова новизна. Автори пропонують науковий підхід до трансформації металургійної галузі України відповідно до світових тенденцій розвитку галузі та пріоритетів, що визначені передовими країнами. Він ґрунтується на вдосконаленні інструментального апарату оцінки результативності трансформації металургійної галузі України від концепції «Індустрія 4.0» до концепції «Капіталізм стейкхолдерів» та науковому осмисленні рівня виробничої безпеки металургійної галузі в Україні та світових індикаторів розвитку економічної діяльності. Практична значимість. Отримані результати створюють підґрунтя для розробки підходів до оцінювання виробничої безпеки металургійної галузі для забезпечення економічної безпеки галузі в цілому.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11907
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
02_2022_Yasynska.pdf406,99 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback