Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Інститут економіки, управління та інформаційних технологій >
Кафедра правознавства >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6663

Название: Зловживання акціонером корпоративними правами
Другие названия: Злоупотребление акционером корпоративными правами
Abuse of shareholder corporate rights
Авторы: Деревянко, Богдан Володимирович
Derevyanko, Bogdan
Ключевые слова: акціонер
акционер
shareholder
корпоративні права
корпоративные права
corporate rights
«грінмейл»
«гринмейл»
"greenmail"
корпоративні збори
корпоративные собрания
corporate meetings
Issue Date: 5-Dec-2016
Издатель: Ірпінь: УДФС
Библиографическое описание: Деревянко Б.В. Зловживання акціонером корпоративними правами / Б.В. Деревянко, А.В. Спичак // Суб’єкти господарського права: матеріали ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної Інтернет-конференції, 5 грудня 2016 року / [відп. за вип.: д.ю.н., доцент, завідувач кафедри господарського права та процесу Т.О. Мацелик, к.ю.н. доцент, доцент кафедри господарського права та процесу Л.В. Мілімко]. — Ірпінь, УДФС України, 2016. — С. 60-63.
Аннотация: Запропоновано законодавчо врегулювати питання відповідальності акціонерів, які володіють значним пакетом акцій за зловживання правами під час скликання та проведення корпоративних зборів. Для усунення явища «грінмейлу» слід рекомендувати керівництву акціонерних товариств більше уваги приділяти правовій роботі на підприємстві, тобто своєчасному та якісному виконанню товариством своїх зобовʼязань перед акціонерами, а також слід на рівні локальних актів встановити пропорційну залежність між кількістю акцій, наявних у акціонера, та інформацією, яка йому повинна бути надана товариством. Предложено законодательно урегулировать вопрос ответственности акционеров, обладающих значительным пакетом акций, за злоупотребление правами при созыве и проведении корпоративных собраний. Для устранения явления «гринмейла» следует рекомендовать руководству акционерных обществ больше внимания уделять правовой работе на предприятии, то есть своевременному и качественному выполнению обществом своих обязательств перед акционерами, а также следует на уровне локальных актов установить пропорциональную зависимость между количеством акций, имеющихся у акционера, и информацией, которая ему должна быть предоставлена АО. A law the responsibility of shareholders owning significant stakes for the abuse of rights in the calling and holding corporate meetings. To eliminate the phenomenon of "greenmail" should be encouraged management corporations pay more attention to the legal work for the company that is timely and quality execution of company obligations to shareholders and should be at the level of local acts to establish a proportional relationship between the number of shares available to the shareholder and information that it should be given company.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6663
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Derevyanko__Spychak.PDF448,53 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback