Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Інститут економіки, управління та інформаційних технологій >
Кафедра правознавства >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7007

Название: Fundamentals of a National Standardization System as a Means Confirming the Quality and Innovation of Products: Experience of International Organizations in Ukraine and Canada
Другие названия: Засади побудови системи національної стандартизації як засобу підтвердження якості та інноваційності продукції: досвід міжнародних організацій в Україні та Канаді
Авторы: Деревянко, Богдан Володимирович
Деревянко, Богдан Владимирович
Derevyanko, Bogdan
Рєзнік, Олег Миколайович
Rieznik, Oleh
Попович, Тетяна Григорівна
Popovych, Tetyana
Шлапко, Тетяна Вікторівна
Shlapko, Tetiana
Ключевые слова: standardization
innovation
International Organization for Standardization
Canada
quality
business entity
efficiency
стандартизація
інноваційність
Міжнародна організація зі стандартизації
Канада
якість
суб’єкт господарювання
ефективність
Issue Date: Apr-2019
Издатель: СумДУ
Библиографическое описание: Derevyanko, B. V., Rieznik, O. M., Shlapko, T. V., & Popovych, T. G. (2019). Fundamentals of a National Standardization System as a Means Confirming the Quality and Innovation of Products: Experience of International Organizations in Ukraine and Canada. Marketing and Management of Innovations, 1, 314-324. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.1-26
Аннотация: The article deals with the analysis of requirements of the International Organization for Standardization, other intergovernmental organizations and Canada's national requirements for standardization as a means of confirming the quality and innovation of products. The analysis revealed the peculiarities and regularities in the legal regulation of standardization at the international level. Considerable attention was paid to the analysis of the economic and legal provision of standardization in Canada, where the high-quality application of modern rules of standardization by business entities significantly increased the quality of products at the microeconomic level and the main macroeconomic indicators at the state level through the introduction of innovations as standards. The GDP of other economically developed countries increased due to the application of modern standards. The analysis carried out using comparative studies, statistical and economic comparison and modelling provided an opportunity to formulate the basic principles of developing a national standardization system in Ukraine. They include voluntariness and freedom of standardization; support and updating of legislation; balancing between the requirements that determine the essential requirements for human health, environmental safety and product quality, and self-regulation for the business entity; utility and efficiency of standards in determining responsibility; assisting a consumer or other interested person to determine whether the product is faultless; provision of the right of parties to the contractor an end-user to eliminate the malfunction, delivery of a faultless product or compensation for any losses incurred due to lack of guaranteed characteristics; popularization of the standardization for economic entities. Статтю присвячено аналізу вимог Міжнародної організації зі стандартизації (International Organization for Standardization), інших міждержавних організацій та національних вимог Канади до стандартизації як засобу підтвердження якості та інноваційності продукції. На основі проведеного аналізу виявлено особливості та закономірності у правовому регулюванні стандартизації на міжнародному рівні. Значну увагу у статті було присвячено аналізу економіко-правового забезпечення стандартизації у Канаді, де завдяки якісному застосуванню сучасних нормативів стандартизації суб’єктами господарювання було значно підвищено якість продукції на мікроекономічному рівні та основні макроекономічні показники на рівні держави. Підвищення рівня ВВП завдяки застосуванню сучасних стандартів досягають і інші економічно розвинені держави світу. Проведений аналіз із застосуванням методів компаративістики, статистичного та економічного порівняння і моделювання надали можливість сформулювати основні засади побудови національної системи стандартизації. Серед них: добровільність та свобода стандартизації; підтримка та оновлення законодавства; збалансування між вимогами, що визначають істотні вимоги щодо здоров’я людини, безпеки для довкілля й якості продукції, та саморегулюванням для суб’єкта господарювання; корисність та ефективність стандартів при визначенні відповідальності; допомога споживачу чи іншій зацікавленій особі визначити, чи є продукт «безвідмовним»; забезпечення права сторін у договорі або кінцевого споживача на видалення несправності, доставку безвідмовного продукту або компенсації за будь-які збитки, що виникли через відсутність гарантованих характеристик; популяризація значення стандартизації для суб’єктів господарювання.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7007
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
26_MMI_A248-01-2019_Derevyanko.pdf385,4 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback