Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Факультет товарознавства, торгівлі та маркетингу (архів) >
Кафедра маркетингу (архів) >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10940

Название: ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ ДЛЯ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ
Другие названия: DIGITAL MARKETING TECHNOLOGIES FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
Авторы: Карпенко, Наталія Володимирівна
Іваннікова, Марина Миколаївна
Ключевые слова: social media marketing
digital marketing
small and medium enterprises
маркетинг у соціальних мережах
цифровий маркетинг
малі та середні підприємства
Issue Date: 22-Jun-2021
Серия/номер: Економічний вісник НТУУ "КПІ";№18(2021)
Аннотация: Дослідження розкривають роль маркетингу в соціальних мережах у просуванні малих та середніх підприємств. Завданнями дослідження є визначення доступних платформ соціал-медіа маркетингу (SMM), прийнятних для використання саме малими та середніми підприємствами, а також визначення, які з них є найбільш ефективними, вивчення впливу маркетингу в соціальних мережах на створення бренду та довіру споживачів, а також дослідження ролі маркетингу у соціальних мережах щодо ефективності організації. Результати дослідження показали, що беззаперечно використання маркетингу в соціальних мережах має адаптивність до багатьох малих та середніх підприємств, а також SMM позитивно впливає на створення бренду та довіру споживачів. Подібним чином SMM впливає на ефективність діяльності малих та середніх підприємств. У дослідженні рекомендується створити якісні відносини бренду з клієнтом або замовником, щоб вони могли використовувати платформу маркетингу в соціальних мережах як засіб обміну важливою інформацією про товари чи послуги, які можуть допомогти у прийнятті рішень. У статті розглядаються компоненти цифрового маркетингу в контексті концепції маркетингу 4Ps для малих та середніх підприємств. У статті проаналізовано та узагальнено досвід малих та середніх підприємств при використанні сучасних цифрових технологій. Визначено термінологію, методи та засоби цифрового маркетингу. Вивчення сучасних інструментів цифрового маркетингу в розвитку підприємств. Розглянуто використання цифрового маркетингу на малих та середніх підприємствах світу. Стаття заснована на дослідженні, висновках та рекомендаціях щодо використання маркетингових інструментів у соціальних мережах, що матиме значний вплив на розвиток та просування малого та середнього бізнесу. Відповідно до типової концепції 4P, її основні елементи прийняті для малих та середніх підприємств у цифровому маркетингу. Визначено, що різниця між цифровими та фізичними елементами 4P заснована на складових місце та розподіл. Натомість, товар і ціна недоступні для диференціації для цифрових та фізичних підходів, що застосовуються. Малі та середні підприємства використовують у своєму цифровому маркетингу інноваційні маркетингові інструменти соціальних медіа.
Описание: The study examines the role of social media marketing in promoting SME. The objectives of the study are to highlight in the form of Social Media Marketing (SMM) platform adopted by SME and which of them is most effective, examine the influence of social media marketing on brand creation and customer trust as well as investigate the role of social media marketing on organization performance. Finding from the study revealed that unarguably, the use of social media marketing has been embraced by many SME and that SMM has a positive influence on brand creation and customer trust. Similarly, SMM has an influence on SME performance. The study recommends for SME to develop a good brand community with the client or customer so that they would be able to use the social media marketing platform as means of sharing important information of the products or service which can assist in decision making. The article considers the components of the digital marketing in the context of the 4P’s marketing concept for small and medium enterprises. The article analyzes and summarizes the experience of small and medium enterprises in case of using modern digital technologies. The terminology, methods and means of digital marketing are defined. A study of modern tools of digital marketing in the development of enterprises. The use of digital marketing in small and medium enterprises in the world is considered. The article based on the research, conclusions and recommendations for the use of marketing tools in social networks have been developed, which will have a significant impact on the development and promotion of small and medium-sized businesses. According to the typical 4P’s concept its main elements are adopted for the small and medium enterprises in the digital marketing. It is determined that the difference between digital and physical elements in 4P’s based on “Place” and “Promotion”. Instead, product and price are not available to be differentiated for digital and physical approaches to be used. Small and medium enterprises use on their digital marketing innovative social media marketing tools.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10940
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
233926-Текст статті-535095-1-10-20210609.pdf573,77 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback