Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра педагогіки та суспільних наук >
Магістерські та дипломні роботи (проекти) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11657

Название: Педагогічні умови формування графічної компетентності майбутнього фахівця нафтогазового профілю
Авторы: Молодецький, Костянтин Володимирович
Ключевые слова: компетентність, педагогічні умови, нафтогазовий профіль, фахівець, інновації.
Issue Date: 2021
Издатель: ПУЕТ
Аннотация: Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел, який містить 113 позицій. Загальний обсяг роботи – 103 сторінки, основний зміст роботи викладено на 80 сторінках. Ключові слова: компетентність, педагогічні умови, нафтогазовий профіль, фахівець, інновації. Об’єкт дослідження – процес формування графічної компетентності майбутніх фахівців нафтогазового профілю. Предмет дослідження – педагогічні умови формування графічної компетентності майбутніх фахівців напряму підготовки «Нафтогазова справа» вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Мета дослідження – визначити вплив теоретично обґрунтованих та експериментально перевірених педагогічних умов на рівень сформованості графічної компетентності майбутніх фахівців напряму підготовки «Нафтогазова справа» закладу вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації. Для розв’язання поставлених завдань і перевірки вихідних припущень було використано комплекс методів дослідження: – теоретичні: вивчення законодавчо-нормативної та навчально-методичної документації – для визначення завдань підготовки майбутніх фахівців нафтогазового профілю у вищому навчальному заклаі І-ІІ рівнів акредитації; аналіз та узагальнення філософської, соціальної, психологічної, педагогічної, науково-методичної літератури – для порівняння різних поглядів на досліджувану проблему, виявлення педагогічних умов формування графічної компетентності майбутніх фахівців; теоретичне моделювання – для розробки структури процесу забезпечення графічної компетентності ; – статистичні: аналіз навчальних і робочих програм з графічних дисциплін та дисциплін професійно-практичного циклу напряму підготовки «Нафтогазова справа», підручників і посібників з креслення для виявлення структури графічної компетентності майбутніх фахівців нафтогазового профілю і педагогічних умов, що її забезпечують, та розробки необхідного для цього дидактичного супроводу; – емпіричні: спостереження, бесіди, анкетування, інтерв’ювання, тестування, опитування, метод експертних оцінок, систематизація й узагальнення педагогічного досвіду – для діагностики і перевірки педагогічних умов формування графічної компетентності майбутніх фахівців нафтогазового профілю; – методи математичної статистики для обробки інформації, кількісного та якісного аналізу емпіричних даних; побудова таблиць, діаграм – для узагальнення та унаочнення інформації; формула для розрахунку критерію Пірсона хі-квадрат – для перевірки вірогідності отриманих результатів. Наукова новизна полягає в теоретичному обґрунтуванні й експериментальній перевірці педагогічних умов формування графічної компетентності майбутніх фахівців нафтогазового профілю та розробці компетентнісно орієнтованого дидактичного супроводу з креслення, що забезпечує цей процес. Практичне значення дослідження полягає у запровадженні компетентнісно орієнтованого дидактичного супроводу з креслення у навчальний процес підготовки майбутніх фахівців напряму «Нафтогазова справа». Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати дослідження доповідалися, обговорювалися й отримали позитивну оцінку на засіданнях кафедри педагогіки та суспільних наук Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», на науково-практичних конференціях у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11657
Appears in Collections:Магістерські та дипломні роботи (проекти)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Молодецький.doc904,5 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback