Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра української, іноземних мов та перекладу >
Магістерські та дипломні роботи (проекти) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11820

Название: АФІКСАЦІЯ В АНГЛОМОВНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ (СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТИ)
Авторы: Шинкаренко, Аліна Сергіївна
Ключевые слова: афіксація, префікс, суфікс, переклад, перекладацька трансформація, продуктивність, економічна терміносистема, термін.
Issue Date: 16-Feb-2022
Аннотация: Актуальність теми магістерської роботи визначається тим, що комплексне вивчення англійських афіксальних дериватів, які виконують функції економічних термінів, дозволяє розкрити механізми процесів термінотворення в сучасній англійській мові та дослідити особливості їх перекладу на українську мову. Метою дослідження є встановлення структурно-семантичних та перекладацьких параметрів афіксації в англомовній економічній терміносистемі шляхом дослідження англомовних економічних афіксальних термінів та виявлення засобів їх відтворення в перекладі українською мовою. Об’єктом дослідження слугують афіксальні деривати, які виконують функції економічних термінів у сучасній англійській мові. Предметом вивчення є структурно-семантичні особливості англійських афіксальних дериватів у функції економічних термінів, а також їх еквіваленти в українській мові. Теоретичною базою дослідження послугували роботи українських та зарубіжних вчених, присвячені вивченню особливостей афіксації як способу творення англійських економічних термінів та виявлення засобів відображення англійських афіксальних економічних термінів в українській мові. Для досягнення поставленої мети було використано такі методи: аналітико-описовий метод, метод моделювання, компаративний аналіз, прийоми кількісного аналізу. Наукова новизна магістерської роботи полягає в тому, що в ній уперше здійснено комплексне дослідження структурних та семантичних особливостей англійських афіксальних (префіксальних та суфіксальних) термінів та засоби їх відтворення в українській мові. Було доведено залежність вибору способу перекладу від властивостей афікса, який бере участь в утворенні економічного терміна. Результати дослідження демонструють, що афіксація є продуктивним способом творення іменників, прикметників та дієслів англомовної економічної терміносистеми. При перекладі англійських афіксальних економічних термінів на українську мову використовуються такі перекладацькі трансформації: транскодування, калькування, конкретизація, генералізація, описовий переклад, антонімічний переклад, додавання. Певні труднощі для перекладача викликає відтворення українською мовою aфіксальних неологізмів англійської економічної термінології. Дані, отримані в процесі дослідження, були використані під час написання статті «Cтруктурний та семантичний аспекти префіксації в англомовній економічній терміносистемі», яка була опублікована в збірнику матеріалів науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні дослідження в галузі філології та мовознавства» (Київ, 17-18 вересня 2021 р.). Основний обсяг кваліфікаційної роботи (без списку використаних джерел) складає 84 сторінки.
Описание: КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11820
Appears in Collections:Магістерські та дипломні роботи (проекти)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Магістерська_робота_Шинкаренко_А.С..docx243,94 kBMicrosoft Word XMLView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback