Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин >
Магістерські та дипломні роботи (проекти) (ННІДО МЕМЕВ) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12775

Название: Управління якістю в міжнародних компаніях (на матеріалах «Toyota Motor Corporation»)
Авторы: Мерзла, Дар'я Сергіївна
Ключевые слова: УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Issue Date: 4-Apr-2023
Аннотация: Обсяг і структура роботи: дипломна магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, додатків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи 103 сторінки. Основний обсяг роботи становить 88 сторінок та містить 12 рисунків, 7 таблиць. Список використаних джерел складається з 62-х найменувань і розміщений на 7-и сторінках. В дипломній роботі 4 додатки – на 8-ми сторінках. Метою дослідження є аналіз управління якістю в міжнародних компаніях. Завдання полягають у такому: визначити сутність поняття якості у міжнародних компаніях; з’ясувати вплив міжнародного стандарту якості на систему управління якістю компанії; дослідити досвід управління якістю у провідних ТНК; проаналізувати діяльності Toyota Motor Corporation на глобальному ринку; визначити основні методи та принципи управління якістю в Toyota Motor Corporation; проаналізувати вплив управління якістю в компанії на ринкове положення Toyota Motor Corporation; визначити вплив управління якістю Toyota Motor Corporation на її конкурентоспроможність; проаналізувати конкурентів Toyota Motor Corporation на глобальному ринку; розробити прогноз діяльності компанії Toyota Motor Corporation на глобальному ринку в контексті управління якістю. Об’єкт дослідження – діяльність Toyota Motor Corporation на глобальному ринку, предмет – управління якістю Toyota Motor Corporation на глобальному ринку. Методи дослідження: порівняльний аналіз; SWOT-аналіз, PEST-аналіз, модель 5-ти сил М. Портера. Інформаційна база дослідження: монографії, статті зарубіжних і вітчизняних науковців у періодичних виданнях, електронні ресурси мережі Інтернет, в тому числі офіційні сайти компаній автовиробників та їх звітність. Результати дослідження. Розглянуто теоретичні основи управління якістю у міжнародних компаніях. Проведено аналіз управління якістю «Toyota Motor Corporation». Досліджено перспективи розвитку «Toyota Motor Corporation» та їх управління якістю. Рекомендації щодо використання результатів дослідження: 1. ТОВ «АВІА АГРО-ТЕХ», що полягає у необхідності: 1) впровадити системи «витягування» (основа принципу «Кан-бан» – «тоді, коли треба»), за допомогою зміни роботи «на склад» на підхід «витягування» на всіх ланках виробничого циклу, з метою уникнення перевиробництва; 2) впровадити систему «5S», що передбачає сортування, дотримування порядку, підтримання робочого місця у чистоті, стандартизацію, формування звичок, методом організації робочого місця, щоб швидко позбавитися від накопичених на виробництві зайвих речей та виключити його появу надалі; 3) впровадити систему постійного вдосконалення «Кайдзен», де кожен співробітник може запропонувати покращення та отримати за це премію, з метою удосконалення виробничих процесів на всіх рівнях. 2. ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» щодо такого: при викладанні дисципліни «Економічний аналіз у міжнародному бізнесі» у тему «Аналіз господарської та комерційної діяльності міжнародних компаній» включити алгоритм розрахунку комплексного показника якості, і використати відповідну інформацію при розробці навчальних завдань для практичних занять. Значущість роботи та висновки за результатами дослідження. Висновки. Якість є важливим інструментом боротьби за ринки збуту. Для будь-якої організації основною метою є створення конкурентоспроможної продукції, що задовольняє вимогам і очікуванням споживачів та забезпечує стабільне фінансове становище компанії. Для запобігання впливу негативних факторів на рівень якості організація повинна розробити систему управління якістю за допомогою процесного підходу. В подальшому для підвищення результативності та ефективності діяльності, компанія повинна планувати, управляти та покращувати систему якості на основі процесного підходу та ризик-орієнтованого мислення, що відповідає вимогам стандарту ISO 9001. Toyota Motor Corporation сформувала дуже позитивний імідж на європейському та американському ринках. Вона рухається за чітким стратегічним вектором, і всі працівники, починаючи від простого робітника на конвеєрі та закінчуючи топ-менеджером, підпорядковуються цьому вектору. Компанія не відволікається на короткотермінові речі, а поступово, маленькими кроками наближається до поставленої мети. Це гарний приклад того, як має будуватися управління. Пропозиції. Досвід ефективного управління якістю в японських компаніях створює підґрунтя для виокремлення наступних пропозицій для українських підприємств: 1) впровадити системи «витягування» (основа принципу «Кан-бан» – «тоді, коли треба»), за допомогою зміни роботи «на склад» на підхід «витягування» на всіх ланках виробничого циклу, з метою уникнення перевиробництва; 2) впровадити систему «5S», що передбачає сортування, дотримування порядку, підтримання робочого місця у чистоті, стандартизацію, формування звичок, методом організації робочого місця, щоб швидко позбавитися від накопиченого на виробництві мотлоху та виключити його появу надалі; 3) впровадити систему постійного вдосконалення «Кайдзен», де кожен співробітник може запропонувати покращення та отримати за це премію, з метою удосконалення виробничих процесів на всіх рівнях. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами: участь у кафедральних наукових дослідженнях за темою «Сучасні процеси глобалізації: рушійні сили, мегатренди, суперечності» (0113U006220). Апробація результатів магістерської роботи. Основні положення і отримані результати досліджень оприлюднені на науковій конференції студентів та молодих вчених «Актуальные проблемы мировой экономики и менеджмента» (м. Гомель, 17 грудня 2021 p.). Публікації: Мерзлая Д. С. Теоретические основы менеджмента качеста в международных компаниях / Д. С. Мерзлая // Актуальные проблемы мировой экономики и менеджмента : материалы международной интернет-конференции студентов и магистрантов (г. Гомель, 17 декабря 2021 года) / за заг. ред. М. В. Тимошенко – Гомель: Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 2021. – C. 32-33.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12775
Appears in Collections:Магістерські та дипломні роботи (проекти) (ННІДО МЕМЕВ)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Мерзла Д.С._магістерська робота.pdf3,19 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback